Sonocrystallization of poly(3-hexylthiophene) in a marginal solvent.

Zhang, Xuan; Liu, Ying; Ma, Xuyan; Deng, Haoyun; Zheng, Yue; Liu, Fengquan; Zhou, Jianjun; Li, Lin; Huo, Hong.
Soft Matter; 14(18): 3590-3600, 2018 May 09.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29683180