Identifying the effective phosphorous species over modified P-ZSM-5 zeolite: a theoretical study.

Chu, Yueying; Gao, Xiuzhi; Zhang, Xin; Xu, Guangtong; Li, Guangchao; Zheng, Anmin.
Phys Chem Chem Phys; 20(17): 11702-11712, 2018 May 03.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29683160