Shifting plant species composition in response to climate change stabilizes grassland primary production.

Liu, Huiying; Mi, Zhaorong; Lin, Li; Wang, Yonghui; Zhang, Zhenhua; Zhang, Fawei; Wang, Hao; Liu, Lingli; Zhu, Biao; Cao, Guangmin; Zhao, Xinquan; Sanders, Nathan J; Classen, Aimée T; Reich, Peter B; He, Jin-Sheng.
Proc Natl Acad Sci U S A; 115(16): 4051-4056, 2018 04 17.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29666319