[Treatment and prognosis of pulmonary hemorrhage in preterm infants during 2007-2016].

Pan, Wei-Wei; Tong, Xiao-Mei.
Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi; 20(4): 255-260, 2018 Apr.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-29658447