Manganese Increases the Sensitivity of the cGAS-STING Pathway for Double-Stranded DNA and Is Required for the Host Defense against DNA Viruses.

Wang, Chenguang; Guan, Yukun; Lv, Mengze; Zhang, Rui; Guo, Zhaoying; Wei, Xiaoming; Du, Xiaoxia; Yang, Jing; Li, Tong; Wan, Yi; Su, Xiaodong; Huang, Xiaojun; Jiang, Zhengfan.
Immunity; 48(4): 675-687.e7, 2018 Apr 17.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29653696