The Protective Effects of the A/ZJU01/ PR8/2013 Split H7N9 Avian Influenza Vaccine Against Highly Pathogenic H7N9 in BALB/c Mice.

Wu, Xiao-Xin; Deng, Xi-Long; Yu, Dong-Shan; Yao, Wei; Ou, Hui-Lin; Weng, Tian-Hao; Hu, Chen-Yu; Hu, Feng-Yu; Wu, Nan-Ping; Yao, Hangping; Zhang, Fu-Chun; Li, Lan-Juan.
Cell Physiol Biochem; 46(2): 633-643, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29617693