Expression of TaGF14b, a 14-3-3 adaptor protein gene from wheat, enhances drought and salt tolerance in transgenic tobacco.

Zhang, Yang; Zhao, Hongyan; Zhou, Shiyi; He, Yuan; Luo, Qingchen; Zhang, Fan; Qiu, Ding; Feng, Jialu; Wei, Qiuhui; Chen, Lihong; Chen, Mingjie; Chang, Junli; Yang, Guangxiao; He, Guangyuan.
Planta; 248(1): 117-137, 2018 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29616395