AIM interneurons mediate feeding suppression through the TYRA-2 receptor in <i>C. elegans</i>.

Fu, Jiajun; Zhang, Haining; Huang, Wenming; Zhu, Xinyu; Sheng, Yi; Song, Eli; Xu, Tao.
Biophys Rep; 4(1): 17-24, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29577066