Endoplasmic Reticulum Protein TXNDC5 Augments Myocardial Fibrosis by Facilitating Extracellular Matrix Protein Folding and Redox-Sensitive Cardiac Fibroblast Activation.

Shih, Ying-Chun; Chen, Chao-Ling; Zhang, Yan; Mellor, Rebecca L; Kanter, Evelyn M; Fang, Yun; Wang, Hua-Chi; Hung, Chen-Ting; Nong, Jing-Yi; Chen, Hui-Ju; Lee, Tzu-Han; Tseng, Yi-Shuan; Chen, Chiung-Nien; Wu, Chau-Chung; Lin, Shuei-Liong; Yamada, Kathryn A; Nerbonne, Jeanne M; Yang, Kai-Chien.
Circ Res; 122(8): 1052-1068, 2018 Apr 13.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29535165

Não foram localizados documentos relacionados