Effect of mild exercise on glycemic and bodyweight control in Japanese type 2 diabetes patients: A retrospective analysis.

Nakanishi, Shuhei; Iwamoto, Masahiro; Hirukawa, Hidenori; Shimoda, Masashi; Tatsumi, Fuminori; Kohara, Kenji; Obata, Atsushi; Okauchi, Seizo; Kinoshita, Tomoe; Sanada, Junpei; Fushimi, Yoshiro; Nishioka, Momoyo; Mizoguchi, Akiko; Kameyama, Miyuki; Mune, Tomoatsu; Kaku, Kohei; Kaneto, Hideaki.
J Diabetes Investig; 2018 Mar 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29526038

Não foram localizados documentos relacionados