Immunization with recombinant Salmonella expressing SspH2-EscI protects mice against wild type Salmonella infection.

Hu, Maozhi; Zhao, Weixin; Li, Hongying; Gu, Jie; Yan, Qiuxiang; Zhou, Xiaohui; Pan, Zhiming; Cui, Guiyou; Jiao, Xinan.
BMC Vet Res; 14(1): 79, 2018 Mar 09.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29523140