In Situ Visualization of Assembly and Photonic Signal Processing in a Triplet Light-Harvesting Nanosystem.

Sun, Meng-Jia; Liu, Yingying; Yan, Yaming; Li, Rui; Shi, Qiang; Zhao, Yong Sheng; Zhong, Yu-Wu; Yao, Jiannian.
J Am Chem Soc; 140(12): 4269-4278, 2018 03 28.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29522322