Pursuing sustainable productivity with millions of smallholder farmers.

Cui, Zhenling; Zhang, Hongyan; Chen, Xinping; Zhang, Chaochun; Ma, Wenqi; Huang, Chengdong; Zhang, Weifeng; Mi, Guohua; Miao, Yuxin; Li, Xiaolin; Gao, Qiang; Yang, Jianchang; Wang, Zhaohui; Ye, Youliang; Guo, Shiwei; Lu, Jianwei; Huang, Jianliang; Lv, Shihua; Sun, Yixiang; Liu, Yuanying; Peng, Xianlong; Ren, Jun; Li, Shiqing; Deng, Xiping; Shi, Xiaojun; Zhang, Qiang; Yang, Zhiping; Tang, Li; Wei, Changzhou; Jia, Liangliang; Zhang, Jiwang; He, Mingrong; Tong, Yanan; Tang, Qiyuan; Zhong, Xuhua; Liu, Zhaohui; Cao, Ning; Kou, Changlin; Ying, Hao; Yin, Yulong; Jiao, Xiaoqiang; Zhang, Qingsong; Fan, Mingsheng; Jiang, Rongfeng; Zhang, Fusuo; Dou, Zhengxia.
Nature; 555(7696): 363-366, 2018 03 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29513654