MRI findings of low-grade fibromyxoid sarcoma: a case report and literature review.

Yue, Yali; Liu, Yongkang; Song, Lina; Chen, Xiao; Wang, Yaohui; Wang, Zhongqiu.
BMC Musculoskelet Disord; 19(1): 65, 2018 02 26.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29482535