The COP9 Signalosome regulates seed germination by facilitating protein degradation of RGL2 and ABI5.

Jin, Dan; Wu, Ming; Li, Bosheng; Bücker, Birte; Keil, Philipp; Zhang, Shaoman; Li, Jigang; Kang, Dingming; Liu, Jie; Dong, Jie; Deng, Xing Wang; Irish, Vivian; Wei, Ning.
PLoS Genet; 14(2): e1007237, 2018 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29462139