Leukemia-propagating cells demonstrate distinctive gene expression profiles compared with other cell fractions from patients with de novo Philadelphia chromosome-positive ALL.

Zhao, Hong-Yan; Song, Yang; Cao, Xie-Na; Qin, Ya-Zhen; Lai, Yue-Yun; Jiang, Hao; Jiang, Qian; Huang, Xiao-Jun; Kong, Yuan.
Ann Hematol; 97(5): 799-811, 2018 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29429020