A Vibrio owensii strain as the causative agent of AHPND in cultured shrimp, Litopenaeus vannamei.

Liu, Liyuan; Xiao, Jinzhou; Zhang, Mengmeng; Zhu, Wanyu; Xia, Xiaoming; Dai, Xilin; Pan, Yingjie; Yan, Shuling; Wang, Yongjie.
J Invertebr Pathol; 153: 156-164, 2018 Mar.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29427635

Não foram localizados documentos relacionados