Simultaneous determination of Vitamin A, 25-hydroxyl vitamin D<sub>3</sub> &#945;-tocopherol in small biological fluids by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.

Zhang, Haifeng; Quan, Li; Pei, Pei; Lin, Ye; Feng, Chao; Guan, Hongyan; Wang, Fang; Zhang, Ting; Wu, Jianxin; Huo, Junsheng.
J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci; 1079: 1-8, 2018 Mar 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29421441