Metformin attenuates folic-acid induced renal fibrosis in mice.

Yi, Hao; Huang, Chunling; Shi, Ying; Cao, Qinghua; Zhao, Yongli; Zhang, Ling; Chen, Jason; Pollock, Carol A; Chen, Xin-Ming.
J Cell Physiol; 233(9): 7045-7054, 2018 09.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29380373