Simultaneous pharmacokinetics and stability studies of physalins in rat plasma and intestinal bacteria culture media using liquid chromatography with mass spectrometry.

Zheng, Yunliang; Lin, Meihua; Hu, Xingjiang; Zhai, You; Zhang, Qiao; Lou, Yan; ShenTu, Jianzhong; Wu, Lihua.
J Sep Sci; 41(8): 1781-1790, 2018 Apr.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29331063