Epithelial membrane protein 3 (Emp3) downregulates induction and function of cytotoxic T lymphocytes by macrophages via TNF-α production.

Kusumoto, Yutaka; Okuyama, Hiromi; Shibata, Takuma; Konno, Kazunori; Takemoto, Yusuke; Maekawa, Daisuke; Kononaga, Tomoyuki; Ishii, Takashi; Akashi-Takamura, Sachiko; Saitoh, Shin-Ichiroh; Ikebuchi, Ryoyo; Moriya, Taiki; Ueda, Mizuki; Miyake, Kensuke; Ono, Shiro; Tomura, Michio.
Cell Immunol; 324: 33-41, 2018 Feb.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29269102