Deficiency of the AIM2-ASC Signal Uncovers the STING-Driven Overreactive Response of Type I IFN and Reciprocal Depression of Protective IFN-γ Immunity in Mycobacterial Infection.

Yan, Shanshan; Shen, Hongbo; Lian, Qiaoshi; Jin, Wenlong; Zhang, Ronghua; Lin, Xuan; Gu, Wangpeng; Sun, Xiaoyu; Meng, Guangxun; Tian, Zhigang; Chen, Zheng W; Sun, Bing.
J Immunol; 200(3): 1016-1026, 2018 02 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29255077