Correction: Novel Role of NOX in Supporting Aerobic Glycolysis in Cancer Cells with Mitochondrial Dysfunction and as a Potential Target for Cancer Therapy.

Lu, Weiqin; Hu, Yumin; Chen, Gang; Chen, Zhao; Zhang, Hui; Wang, Feng; Feng, Li; Pelicano, Helene; Wang, Hua; Keating, Michael J; Liu, Jinsong; McKeehan, Wallace; Wang, Huamin; Luo, Yongde; Huang, Peng.
PLoS Biol; 15(12): e1002616, 2017 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29227990