A transfer-RNA-derived small RNA regulates ribosome biogenesis.

Kim, Hak Kyun; Fuchs, Gabriele; Wang, Shengchun; Wei, Wei; Zhang, Yue; Park, Hyesuk; Roy-Chaudhuri, Biswajoy; Li, Pan; Xu, Jianpeng; Chu, Kirk; Zhang, Feijie; Chua, Mei-Sze; So, Samuel; Zhang, Qiangfeng Cliff; Sarnow, Peter; Kay, Mark A.
Nature; 552(7683): 57-62, 2017 12 07.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29186115