Circadian clock cryptochrome proteins regulate autoimmunity.

Cao, Qi; Zhao, Xuan; Bai, Jingwen; Gery, Sigal; Sun, Haibo; Lin, De-Chen; Chen, Qi; Chen, Zhengshan; Mack, Lauren; Yang, Henry; Deng, Ruishu; Shi, Xianping; Chong, Ling-Wa; Cho, Han; Xie, Jianjun; Li, Quan-Zhen; Müschen, Markus; Atkins, Annette R; Liddle, Christopher; Yu, Ruth T; Alkan, Serhan; Said, Jonathan W; Zheng, Ye; Downes, Michael; Evans, Ronald M; Koeffler, H Phillip.
Proc Natl Acad Sci U S A; 114(47): 12548-12553, 2017 11 21.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29109286