Chigger Mite (Acari: Trombiculidae) Survey of Rodents in Shandong Province, Northern China.

Huang, Xiao-Dan; Cheng, Peng; Zhao, Yu-Qiang; Li, Wen-Juan; Zhao, Jiu-Xu; Liu, Hong-Mei; Kou, Jing-Xuan; Gong, Mao-Qing.
Korean J Parasitol; 55(5): 555-559, 2017 Oct.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29103271