Granular materials flow like complex fluids.

Kou, Binquan; Cao, Yixin; Li, Jindong; Xia, Chengjie; Li, Zhifeng; Dong, Haipeng; Zhang, Ang; Zhang, Jie; Kob, Walter; Wang, Yujie.
Nature; 551(7680): 360-363, 2017 11 16.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29088704

Não foram localizados documentos relacionados