Epilepsy may be the major risk factor of mental retardation in children with tuberous sclerosis: A retrospective cohort study.

Wang, Yang-Yang; Pang, Ling-Yu; Ma, Shu-Fang; Zhang, Meng-Na; Liu, Li-Ying; Zou, Li-Ping.
Epilepsy Behav; 77: 13-18, 2017 12.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29073472