Impact of common genetic determinants of Hemoglobin A1c on type 2 diabetes risk and diagnosis in ancestrally diverse populations: A transethnic genome-wide meta-analysis.

Wheeler, Eleanor; Leong, Aaron; Liu, Ching-Ti; Hivert, Marie-France; Strawbridge, Rona J; Podmore, Clara; Li, Man; Yao, Jie; Sim, Xueling; Hong, Jaeyoung; Chu, Audrey Y; Zhang, Weihua; Wang, Xu; Chen, Peng; Maruthur, Nisa M; Porneala, Bianca C; Sharp, Stephen J; Jia, Yucheng; Kabagambe, Edmond K; Chang, Li-Ching; Chen, Wei-Min; Elks, Cathy E; Evans, Daniel S; Fan, Qiao; Giulianini, Franco; Go, Min Jin; Hottenga, Jouke-Jan; Hu, Yao; Jackson, Anne U; Kanoni, Stavroula; Kim, Young Jin; Kleber, Marcus E; Ladenvall, Claes; Lecoeur, Cecile; Lim, Sing-Hui; Lu, Yingchang; Mahajan, Anubha; Marzi, Carola; Nalls, Mike A; Navarro, Pau; Nolte, Ilja M; Rose, Lynda M; Rybin, Denis V; Sanna, Serena; Shi, Yuan; Stram, Daniel O; Takeuchi, Fumihiko; Tan, Shu Pei; van der Most, Peter J; Van Vliet-Ostaptchouk, Jana V.
PLoS Med; 14(9): e1002383, 2017 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28898252