An X-linked Myh11-CreER<sup>T2</sup> mouse line resulting from Y to X chromosome-translocation of the Cre allele.

Liao, Mingmei; Zhou, Junmei; Wang, Fen; Ali, Yasmin H; Chan, Kelvin L; Zou, Fei; Offermanns, Stefan; Jiang, Zhisheng; Jiang, Zhihua.
Genesis; 55(9)2017 09.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28845554