Copper-catalyzed transformation of ketones to amides via C(CO)-C(alkyl) bond cleavage directed by picolinamide.

Ma, Haojie; Zhou, Xiaoqiang; Zhan, Zhenzhen; Wei, Daidong; Shi, Chong; Liu, Xingxing; Huang, Guosheng.
Org Biomol Chem; 15(35): 7365-7368, 2017 Sep 13.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28829100