Werner Syndrome and Diabetes Mellitus Accompanied by Adrenal Cortex Cancer.

Nishioka, Momoyo; Kamei, Shinji; Kinoshita, Tomoe; Sanada, Junpei; Fushimi, Yoshiro; Irie, Shintaro; Hirata, Yurie; Tanabe, Akihito; Hirukawa, Hidenori; Kimura, Tomohiko; Obata, Atsushi; Tatsumi, Fuminori; Kohara, Kenji; Shimoda, Masashi; Nakanishi, Shuhei; Mune, Tomoatsu; Kaku, Kohei; Kaneto, Hideaki.
Intern Med; 56(15): 1987-1992, 2017.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28768969