In vivo and in vitro performance of a China-made hemodialysis machine: a multi-center prospective controlled study.

Wang, Yong; Chen, Xiang-Mei; Cai, Guang-Yan; Li, Wen-Ge; Zhang, Ai-Hua; Hao, Li-Rong; Shi, Ming; Wang, Rong; Jiang, Hong-Li; Luo, Hui-Min; Zhang, Dong; Sun, Xue-Feng.
Biomed Eng Online; 16(1): 96, 2017 Aug 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28768540