Multicomponent determination of traditional Chinese medicine preparation yin-zhi-huang injection by LC-MS/MS for screening of its potential bioactive candidates using HepaRG cells.

Rao, Zhi; Zhang, Fan; Zhang, Xiao-Yi; Zhang, Guo-Qiang; Ma, Yan-Rong; Zhou, Yan; Qin, Hong-Yan; Wu, Xin-An; Wei, Yu-Hui.
Biomed Chromatogr; 32(2)2018 Feb.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28755504