Phosphatase wild-type p53-induced phosphatase 1 controls the development of T<sub>H</sub>9 cells and allergic airway inflammation.

Wang, Peng; Su, Huiting; Zhang, Lianjun; Chen, Hui; Hu, Xuelian; Yang, Fan; Lv, Jun; Zhang, Lianfeng; Zhao, Yong.
J Allergy Clin Immunol; 141(6): 2168-2181, 2018 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28732646