Human Virus-Derived Small RNAs Can Confer Antiviral Immunity in Mammals.

Qiu, Yang; Xu, Yanpeng; Zhang, Yao; Zhou, Hui; Deng, Yong-Qiang; Li, Xiao-Feng; Miao, Meng; Zhang, Qiang; Zhong, Bo; Hu, Yuanyang; Zhang, Fu-Chun; Wu, Ligang; Qin, Cheng-Feng; Zhou, Xi.
Immunity; 46(6): 992-1004.e5, 2017 06 20.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28636969