A new mutation site in the AIRE gene causes autoimmune polyendocrine syndrome type 1.

Zhu, Wufei; Hu, Zhen; Liao, Xiangyu; Chen, Xing; Huang, Wenrong; Zhong, Yu; Zeng, Zhaoyang.
Immunogenetics; 69(10): 643-651, 2017 10.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28540407