Identification of preoptic sleep neurons using retrograde labelling and gene profiling.

Chung, Shinjae; Weber, Franz; Zhong, Peng; Tan, Chan Lek; Nguyen, Thuc Nghi; Beier, Kevin T; Hörmann, Nikolai; Chang, Wei-Cheng; Zhang, Zhe; Do, Johnny Phong; Yao, Shenqin; Krashes, Michael J; Tasic, Bosiljka; Cetin, Ali; Zeng, Hongkui; Knight, Zachary A; Luo, Liqun; Dan, Yang.
Nature; 545(7655): 477-481, 2017 05 25.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28514446