Prevalence and extent of right-to-left shunt on contrast-enhanced transcranial Doppler in Chinese patients with migraine in a multicentre case-control study.

Wang, Si-Bo; Liu, Kang-Ding; Yang, Yi; Li, Ya-Jie; Hu, Ming-Yi; Lin, Pan; Guo, Rong; Tian, Qian; You, Yong; Cui, Ying-Hua; Zhang, Guan-Ling; Dong, Zhao; Gao, Yong-Sheng; Xing, Ying-Qi.
Cephalalgia; 38(4): 690-696, 2018 04.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28474985