Functional FGFR4 Gly388Arg polymorphism contributes to cancer susceptibility: Evidence from meta-analysis.

Xiong, Si-Wei; Ma, Jianqun; Feng, Fen; Fu, Wen; Shu, Shan-Rong; Ma, Tianjiao; Wu, Caixia; Liu, Guo-Chang; Zhu, Jinhong.
Oncotarget; 8(15): 25300-25309, 2017 Apr 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28445975