Transboundary health impacts of transported global air pollution and international trade.

Zhang, Qiang; Jiang, Xujia; Tong, Dan; Davis, Steven J; Zhao, Hongyan; Geng, Guannan; Feng, Tong; Zheng, Bo; Lu, Zifeng; Streets, David G; Ni, Ruijing; Brauer, Michael; van Donkelaar, Aaron; Martin, Randall V; Huo, Hong; Liu, Zhu; Pan, Da; Kan, Haidong; Yan, Yingying; Lin, Jintai; He, Kebin; Guan, Dabo.
Nature; 543(7647): 705-709, 2017 03 29.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28358094