L-carnitine for cognitive enhancement in people without cognitive impairment.

Chen, Ning; Yang, Mi; Zhou, Muke; Xiao, Jing; Guo, Jian; He, Li.
Cochrane Database Syst Rev; 3: CD009374, 2017 Mar 26.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28349514