mRNA N6-methyladenosine methylation of postnatal liver development in pig.

He, Shen; Wang, Hong; Liu, Rui; He, Mengnan; Che, Tiandong; Jin, Long; Deng, Lamei; Tian, Shilin; Li, Yan; Lu, Hongfeng; Li, Xuewei; Jiang, Zhi; Li, Diyan; Li, Mingzhou.
PLoS One; 12(3): e0173421, 2017.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28267806