Autonomous Generation and Loading of DNA Guides by Bacterial Argonaute.

Swarts, Daan C; Szczepaniak, Malwina; Sheng, Gang; Chandradoss, Stanley D; Zhu, Yifan; Timmers, Elizabeth M; Zhang, Yong; Zhao, Hongtu; Lou, Jizhong; Wang, Yanli; Joo, Chirlmin; van der Oost, John.
Mol Cell; 65(6): 985-998.e6, 2017 Mar 16.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28262506