Distinct Roles of Brd2 and Brd4 in Potentiating the Transcriptional Program for Th17 Cell Differentiation.

Cheung, Ka Lung; Zhang, Fan; Jaganathan, Anbalagan; Sharma, Rajal; Zhang, Qiang; Konuma, Tsuyoshi; Shen, Tong; Lee, June-Yong; Ren, Chunyan; Chen, Chih-Hung; Lu, Geming; Olson, Matthew R; Zhang, Weijia; Kaplan, Mark H; Littman, Dan R; Walsh, Martin J; Xiong, Huabao; Zeng, Lei; Zhou, Ming-Ming.
Mol Cell; 65(6): 1068-1080.e5, 2017 Mar 16.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28262505