Direct Detection and Identification of Bacterial Pathogens from Urine with Optimized Specimen Processing and Enhanced Testing Algorithm.

Huang, Bin; Zhang, Lei; Zhang, Weizheng; Liao, Kang; Zhang, Shihong; Zhang, Zhiquan; Ma, Xingyan; Chen, Jialong; Zhang, Xiuhong; Qu, Pinghua; Wu, Shangwei; Chen, Cha; Tang, Yi-Wei.
J Clin Microbiol; 55(5): 1488-1495, 2017 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28249997