[Management of positional head deformity in 31 infants].

Pan, Wei-Wei; Tong, Xiao-Mei.
Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi; 19(2): 198-202, 2017 Feb.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-28202120