Inflammation factors in hepatoblastoma and their clinical significance as diagnostic and prognostic biomarkers.

Guo, Fei; Ru, Qin; Zhang, Junjie; He, Shen; Yu, Jiekai; Zheng, Shu; Wang, Jiaxiang.
J Pediatr Surg; 52(9): 1496-1502, 2017 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28188039