Rapid diagnosis of Vibrio owensii responsible for shrimp acute hepatopancreatic necrosis disease with isothermal recombinase polymerase amplification assay.

Liu, Liyuan; Jiang, Luzhi; Yu, Yongxin; Xia, Xiaoming; Pan, Yingjie; Yan, Shuling; Wang, Yongjie.
Mol Cell Probes; 33: 4-7, 2017 06.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28179103