Impact of plasmid-borne oqxAB on the development of fluoroquinolone resistance and bacterial fitness in Escherichia coli.

Wang, Jing; Guo, Ze-Wen; Zhi, Chan-Ping; Yang, Tong; Zhao, Jing-Jing; Chen, Xiao-Jie; Zeng, Li; Lv, Lu-Chao; Zeng, Zhen-Ling; Liu, Jian-Hua.
J Antimicrob Chemother; 72(5): 1293-1302, 2017 05 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28160469